Regulamin konkursu 

Odetnij się od fryzjerskiej traumy z Milek Design

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Odetnij się od fryzjerskiej traumy z Milek Design” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Energy BBDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wybrzeże Gdyńskie 6c, 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000186779, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5260215071 oraz numer statystyczny REGON 012176853, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: „Organizator”), działający na zlecenie Milek Sp. Z o.o. z siedzibą przy pl. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000966501, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-290-57-08 oraz numer REGON 5211877145, o kapitale zakładowym według stanu na dzień 28 kwietnia 2022 r. w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) (dalej: „Milek Design”)
 3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Milek Design
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram oraz platformy Messenger. Serwisy Facebook, Instagram oraz Messenger nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. 

§ 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się od dnia 08.09.2022 r. od godziny 12:00 i trwa do dnia 20.09.2022 r. do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

 1. Wyniki Konkursu będą ogłoszone dnia 30.09.2022 r. poprzez ich publikację na profilu Milek Design na portalu Facebook oraz Instagram.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy” lub indywidualnie „Uczestnik”), które w Czasie trwania konkursu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadają profil na serwisach Facebook lub Instagram.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora ani Milek Design, ani członkowie ich rodzin. Pod pojęciem rodziny należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Uczestnik Konkursu jest związany warunkami niniejszego Regulaminu, regulaminami portalów Facebook, Instagram oraz przepisami obowiązującego prawa.
 5. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem jest traktowane jako wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont osobistych na portalu Facebook z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w ich imieniu. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

§ 4. Przebieg Konkursu

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi wykonać Zadanie Konkursowe.
 2. Zadanie Konkursowe: Przesłanie w prywatnej wiadomości na Facebooku (https://www.facebook.com/milekdesign) lub Instagramie (https://www.instagram.com/milekdesign/)  marki Milek Design zdjęcia obrazującego nieudaną fryzurę i krótki, kilkuzdaniowy opis historii stojącej za efektem z załączonej fotografii.   
 3. Zdjęcie nie może zawierać treści niestosownych, obraźliwych, niecenzuralnych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje czy uczucia religijne. 
 4. Organizator może wykluczyć Uczestników bądź poszczególne Zadania Konkursowe od udziału w Konkursie, ze skutkiem natychmiastowym, w razie stwierdzenia, że naruszają postanowienia Regulaminu, Regulaminu Portalu, bądź osoba biorąca udział w Konkursie nie spełnia regulaminowych warunków uczestnictwa w nim.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała 3-osobowa Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora i Milek Design
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej ani marketingowej oraz będą przekazywane poprzez serwisy społecznościowe Facebook lub Instagram.

§ 5. Nagroda i jej wydanie

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 (pięciu) Laureatów, z który każdy dostanie pełny Zestaw Nagród.
 2. Laureatmi zostaną wybrani ci Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze i spełniają wszystkie wymogi Regulaminu, a przy tym w ocenie Komisji Konkursowej są najbardziej kreatywne. 
 3. Zestaw Nagród w konkursie składa się z:
 1.  Rabat wysokości 400zł na dowolną usługę fryzjerską w jednym z salonów Milek Design. Rabat ważny jest przez 6 miesięcy od czasu otrzymania.
 2. Zestaw kosmetyków firmy Schwarzkopf o wartości 1.00zł 
 1. W celu wydania Nagrody, organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu do dnia 30.09.2020 r. poprzez wiadomość prywatną na Portalu Facebook lub Instagram, za pomocą którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu.
 2. Wraz z Nagrodą Organizator przekaże Laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości brutto Nagrody. Od łącznej wartości nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego. Nagroda w Konkursie wydana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 3. Uczestnik w przypadku wygranej (dalej jako „Laureat Konkursu”), wyraża zgodę na przekazanie mu przez Organizatora wiadomości prywatnej na Profilu na Portalu Facebook, za pomocą którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu, z informacją o wygranej i prośbą o przekazanie przez Laureata danych potrzebnych do wydania i rozliczenia Nagrody, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu zamieszkania i numeru PESEL Uczestnika. Laureat Konkursu jest zobowiązany do przekazania danych w formie odpowiedzi na wiadomość Organizatora, w terminie 2 dni od daty jej wysłania, pod rygorem utraty uprawnienia do otrzymania Nagrody.
 4. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 30. dni od daty przekazania Organizatorowi danych osobowych, innych niezbędnych danych i niezbędnych zgód. 
 5. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku:
 1. podania błędnych danych na profilu Facebook,
 2. niepodania danych adresowych w terminie określonym w § 5 ust. 4,
 3. zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata o których Organizator nie został poinformowany przed wysyłką Nagrody.
 1. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
 2. W przypadku, gdy Nagroda zostanie przyznana osobie, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu na własny koszt.

§ 6. Dane osobowe

 1. Organizator dba o dane osobowe Uczestników, przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i z wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie je przetwarzać w następujących celach i na następujących podstawach, a także przez okresy wskazane poniżej:
 1. W celu udziału w konkursie „Odetnij się od fryzjerskiej traumy z Milek Design”.
 2. W celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, a także realizacji uprawnień Organizatora wynikających z Regulaminu, a w odniesieniu do Laureata Konkursu, także w celu wydania Nagrody, przez okres do 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu Konkursu, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, przez 6 lat od zakończenia Konkursu licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
 4. W przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody, w celu weryfikacji lub rozliczenia podatku dochodowego od wygranej wobec organów skarbowych oraz przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości, przez okres wymagany przez ww. przepisy.
 1. W celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska Uczestników, pseudonimy Uczestnika podane w Portalu Facebook lub Instagram. W celu wydania Nagrody i weryfikacji bądź rozliczeń podatkowych Organizator będzie przetwarzać imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i PESEL Laureata Konkursu (wraz z informacją o właściwym Urzędzie Skarbowym). W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska, adresy poczty elektronicznej oraz adresy korespondencyjne określonych Uczestników.
 2. Źródłem pochodzenia danych jest Profil bądź dany Uczestnik.
 3. Przesłanie Zadania Konkursowego  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  w celu udziału w Konkursie. 
 4. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w Konkursie bądź dostarczenie Nagrody Laureatowi Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Uczestnik ma prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. stworzenia kopii danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu przez Uczestnika pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
 3. sprostowania jego danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
 4. usunięcia jego danych osobowych, w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora;
 1. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem (inspektorem ochrony danych), wysyłając wiadomość na adres daneosobowe@energybbdo.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.
 2. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane operatorom pocztowym (publicznym i prywatnym) lub firmom kurierskim, kancelariom prawnym, urzędom skarbowym i innym organom administracji publicznej, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Organizatora, zwłaszcza dostawcom usług IT, z których korzysta Organizator.
 4. Dane Uczestnika oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu będą zasadniczo przetwarzane przez Organizatora w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Organizator będzie je także przekazywać do innych miejsc, w których działają firmy świadczące usługi na jego rzecz, np. dostawcy hostingu i systemów informatycznych w USA. Niektóre miejsca nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w EOG. Przy przekazywaniu danych osobowych do takich miejsc, Organizator dopilnuje, aby spełnione były wszystkie wynikające z RODO wymogi w tym zakresie. Zawrze standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję (dostępne tutaj) z podmiotami, którym dane będą przekazywane, lub będzie przekazywać dane osobowe podmiotom, które uzyskały certyfikację w ramach programu tarczy prywatności (Privacy Shield).

§ 7. Licencja

 1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do Zadania Konkursowego oraz udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do wszystkich elementów Zadania Konkursowego celu podania w Internecie do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu, wykorzystania Zadania Konkursowego przez Milek Design do celów komercyjnych, jak również w celach promocji i reklamy Miliek Design w zakresie następujących pól eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
 2. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,
 3. wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
 4. wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
 5. przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,
 6. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
 8. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 1. Organizator może udzielić dalszej licencji (upoważnienia) do korzystania z Zadania Konkursowego osobie trzeciej w części bądź w całości (sublicencja).
 2. Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora z praw zależnych do Zadania Konkursowego, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, w tym na włączenie wszystkich elementów Zadania Konkursowego w całości lub w części – wedle wyboru Organizatora – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, lub też do połączenia Zadania Konkursowego z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1. oraz do modyfikacji Zadania Konkursowego w celu dostosowania do specyficznych wymogów druku w celu wykorzystania Zadania Konkursowego .
 3. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora Konkursu imieniem i miejscem zamieszkania (miejscowością) Uczestnika w celach oznaczenia autorstwa Uczestnika. Uczestnik wyraża także zgodę na rozpowszechnianie wszystkich elementów Zadania Konkursowego w całości lub w części bez podawania jego imienia i nazwiska.
 4. Uczestnik udostępniając Zadanie Konkursowe w celu wzięcia udziału w Konkursie oświadcza, że jest wyłącznym jego autorem a i nie narusza ono żadnych praw osób trzecich.
 5. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do każdego nagrodzonego Zadania Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 oraz pracy uwiecznionej na Zdjęciu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora lub Milek Design przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących im do Zadania Konkursowego, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub Milek Design lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora lub Milek Design jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu wraz z odsetkami.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane mailowo na adres info@bbdo.com.pl z dopiskiem „”, w ter Odetnij się od fryzjerskiej traumy z Milek Design minie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, numer domu i mieszkania, kod, miasto), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą elektroniczną.
 6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
 1. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
 2. usprawnienie zasad przeprowadzenia Konkursu;
 3. wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Konkursu;
 4. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
 5. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin lub Konkurs.
 1. Ewentualnie zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
 2. Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne są do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Zarezerwuj wizytę