Konkurs #MILEKNALATO – regulamin

Startujemy już z siódmą edycją konkursu #MILEKNALATO!

Co trzeba zrobić, żeby wygrać?

 • Dodaj na swojego Instagrama wakacyjne zdjęcie dodając pod nim opis ,,#mileknalato Biorę udział w konkursie @milekdesign i polecam te salony, bo …” i dokończ zdanie.
 • Oznacz nas w poście.
 • Obserwuj nasz profil na instagramie @milekdesign.
 • Na zgłoszenia czekamy całe lato od 21.06 do 31.08.

W tym roku wybierzemy aż 20 zwycięzców!

Miejsce 1. Metamorfoza u Starszego Stylisty

Miejsce 2. Metamorfoza u Starszego Stylisty

Miejsce 3. Metamorfoza u Starszego Stylisty

Miejsce 4. Metamorfoza u Stylisty

Miejsce 5. Metamorfoza u Stylisty

Miejsce 6. Metamorfoza u Stylisty

Miejsce 7. Regeneracja u Młodego Talentu

Miejsce 8. Regeneracja u Młodego Talentu

Miejsce 9. Zestaw kosmetyków Kevin Murphy

Miejsce 10. Zestaw kosmetyków Kevin Murphy

Miejsce 11. Zestaw kosmetyków Kevin Murphy

Miejsce 12. Zestaw kosmetyków Evo

Miejsce 13. Zestaw kosmetyków Evo

Miejsce 14. Zestaw kosmetyków Evo

Miejsce 15. Zestaw kosmetyków Eleven

Miejsce 16. Zestaw kosmetyków Eleven

Miejsce 17. Zestaw kosmetyków Eleven

Miejsce 18. Zestaw kosmetyków Schwarzkopf

Miejsce 19. Zestaw kosmetyków Schwarzkopf

Miejsce 20. Zestaw kosmetyków Schwarzkopf

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu “” (dalej jako „Konkurs”) jest Atelie Fryzjerstwa Dariusz Miłek z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Dąbrowskiego 7, NIP:8132667751, REGON: 690536826 (dalej jako „Organizator”).

Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej: „Regulaminem„) reguluje warunki i zasady Konkursu.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Kontakt z Organizatorem odbywać się może za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: milekdesign@gmail.com.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs trwa od dnia 25.06.2023 r. od chwili jego ogłoszenia do dnia 31.08.2023 r. do godziny 23:59.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Konkursu.

Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

 • 2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu społecznościowym Instagram (https://www.instagram.com/milekdesign

, a niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.milekdesign.pl, której administratorem jest Organizator.

Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna („Uczestnik”), która:

jest pełnoletnią osobą fizyczną o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych; wykona pracę konkursową w postaci dodania

zdjęcia na swój profil na platformie Instagram, którego opis będzie zawierał dokończenie zdania konkursowego.  Obserwuje profil @milekdesign (https://www.instagram.com/milekdesign/) na portalu społecznościowym Instagram; zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła niezbędne zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków wskazanych w § 2 pkt 2 Regulaminu.

Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania pracy konkursowej z poszanowaniem praw osób trzecich, w tym w szczególności wynikających z prawa autorskiego. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich w tym zakresie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.

W Konkursie nie będą brane pod uwagę prace zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje. Jeden Uczestnik może opublikować dowolną liczbę prac konkursowych.

 • 3. NAGRODY W KONKURSIE

W ramach Konkursu Organizator przewidział następujące nagrody:

Miejsce 1. Metamorfoza u Starszego Stylisty

Miejsce 2. Metamorfoza u Starszego Stylisty

Miejsce 3. Metamorfoza u Starszego Stylisty

Miejsce 4. Metamorfoza u Stylisty

Miejsce 5. Metamorfoza u Stylisty

Miejsce 6. Metamorfoza u Stylisty

Miejsce 7. Regeneracja u Młodego Talentu

Miejsce 8. Regeneracja u Młodego Talentu

Miejsce 9. Zestaw kosmetyków Kevin Murphy

Miejsce 10. Zestaw kosmetyków Kevin Murphy

Miejsce 11. Zestaw kosmetyków Kevin Murphy

Miejsce 12. Zestaw kosmetyków Evo

Miejsce 13. Zestaw kosmetyków Evo

Miejsce 14. Zestaw kosmetyków Evo

Miejsce 15. Zestaw kosmetyków Eleven

Miejsce 16. Zestaw kosmetyków Eleven

Miejsce 17. Zestaw kosmetyków Eleven

Miejsce 18. Zestaw kosmetyków Schwarzkopf

Miejsce 19. Zestaw kosmetyków Schwarzkopf

Miejsce 20. Zestaw kosmetyków Schwarzkopf

Zwycięzców Konkursu („Laureatów) wyłoni powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która może składać się z jednej lub wielu osób. Komisja konkursowa oceni prace konkursowe pod kątem spełnienia warunków formalnych wskazanych w § 2 pkt 2 Regulaminu. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureata Konkursu na podstawie następujących kryteriów: zgodność z warunkami Konkursu, nawiązanie do tematyki, kreatywność.

Wybór zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 8.09.2023.

Informacja o przyznaniu nagród zostanie przekazana na instastory na profilu @milekdesign.

Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.

Za prawidłowe przygotowanie nagrody odpowiedzialny jest Organizator.

Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem nagrody, Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później, niż w terminie 2 (dwóch) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody. Odbiór nagród możliwy jest do 31.11.2023 roku.

Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych publikowanych przez Uczestników.

 • 4. REKLAMACJE

Reklamacje względem przeprowadzania Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie na adres e-mail lub pocztą tradycyjną wskazane w § 1 pkt 4 Regulaminu.

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.

 • 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

(dotyczy jedynie Laureatów Konkursu).

1.
Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO„.

2.
Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem.

3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

4.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród.

5.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do

pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

6.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie: Nazwy Uczestnika na portalu społecznościowym Instagram.

 1. a) Imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu i adresu korespondencyjnego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie

Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.

 • 6. PRAWA AUTORSKIE

Każdy Uczestnik Konkursu akceptując jego Regulamin składa następujące oświadczenie:

jestem autorem oraz wyłącznym dysponentem praw, w tym autorskich praw majątkowych i niemajątkowych, do utworów stworzonych w trakcie Konkursu, oraz mam pełne i nieograniczone prawo do złożenia niniejszego Oświadczenia, oraz że utwory, nie naruszają praw autorskich lub praw pokrewnych, ani nie stanowiąprzedmiotu zastawu oraz że prawa te nie ulegną ograniczeniu, ani wygaśnięciu przez okres trwania ochrony prawnoautorskiej;

niniejszym nieodpłatnie, a co pozostaje odpowiednie i wyczerpuje moje wszelkie roszczenia, i bezwarunkowo przenoszę na Organizatora, bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych oraz z prawem do dalszego zbywania i przenoszenia, wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do stworzonych i wykonanych przeze mnie utworów w trakcie Konkursu, co w szczególności obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w tym m.in.:

utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie filmowej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie filmowej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

wprowadzanie do obrotu (w tym także poprzez zrealizowany na podstawie utworu /projektu/ produkt), w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, w tym sprzedaż (dystrybucja) hurtowa i detaliczna, np. w sieci sprzedaży własnej i/lub obcej, w kraju i za granicą, nieograniczonej w czasie (np. poprzez sprzedaż wraz z innymi produktami, a przy

tym również za pośrednictwem podmiotów trzecich, lub też poprzez odpłatne udostępnianie za pośrednictwem portali internetowych);

wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

publiczne udostępnianie (w tym także w postaci zrealizowanego na podstawie utworu /projektu/ produktu), w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay- per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.), wystawianie, wyświetlanie;
 • nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV,

DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

 • nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
 • reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
 • samodzielne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu produkcji, sprzedaży, reklamy, co nie powoduje żadnego ograniczenia nabytych przez autorskich praw majątkowych.

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw, w tym wobec tego przeniesienia – to wyłącznie Organizator ma prawo do dalszego przenoszenia praw, a także do udzielania licencji;Organizator jest uprawniony do tego, że przy publikowaniu utworu może, ale nie musi informować o Laureacie, jako autorze (twórcy) takiego utworu podając jego imię i nazwisko, w sposób i w treści ustalonej przez Organizatora; upoważniam Organizatora do wykonywania w moim imieniu autorskich i wykonawczych praw osobistych, a w szczególności w zakresie: oznaczania utworu danymi osobowymi Laureata, decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu osobom trzecim, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu przez osoby trzecie; zobowiązuję się, że nie będę wykonywał w stosunku do Organizatora swoich autorskich i wykonawczych praw osobistych; Organizator ma pełne i nieograniczone prawo do dokonywania wszelkich zmian, ulepszeń i uzupełnień, kopiowania i powielania dowolną techniką, w tym

techniką cyfrową, ma prawo do rozpowszechniania w całości lub w części i emitowania w całości, oraz do zwielokrotniania w całości, utrwalania w całości, użyczenia w całości i publicznego prezentowania w całości, wyświetlania w całości, również w środkach masowego przekazu w całości, w tym w sieci Internet i w sieciach internetowych lub w innych środkach masowego przekazu;

 • 7. OCHRONA PRAW KONSUMENTA

Uczestnik Konkursu będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym: http:// www.uokik.gov.pl

Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem,

Konsument może skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

Konsument może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/ consumers/odr/.

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu nie uchylają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, jednak nie wpływa to na prawa nabyte Uczestników, którzy przesłali prace konkursowe. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej milekdesign.pl. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.06.2023 r.

Zarezerwuj wizytę